Delatnosti

Izrada geotehničkih elaborata

Geotehnički elaborat se izrađuje za sledeće potrebe:

  • Izgradnja objekata visokogradnje i niskogradnje,
  • Ozakonjenje objekata (bespravno izgrađenih),
  • Nadgradnja objekata,
  • Sanacija objekata,
  • Sanacija klizišta,
  • Projekat istraživanja,
  • Elaborat o inženjerskogeološkim uslovima terena za izradu plana detaljne regulacije.

Geotehnički elaborat urađen od strane drugih specijalizovanih preduzeća, može biti podvrgnut tehničkoj kontroli kod nas.

Izgradnja objekata visokogradnje i niskogradnje

Kada je u pitanju izgradnja objekata, odnosno uslovi fundiranja novih objekata, potrebno je izvršiti detaljna geotehnička istraživanja. Geotehnički elaborat daje uslove u terenu kako postojeće tako i prognozu u pogledu nosivosti i stabilnosti. Količina u pogledu broja i vrste istražnih radova kao i u pogledu dubine do koje se ti istražni radovi izvode zavisi kako od kompleksnosti terena tako i od objekta. Geotehnički istražni radovi koji se u načelu koriste su: istražno bušenje (ručnom sondažnom ili mašinskom garniturom), uzimanje uzoraka tla, merenje pornog pritiska (pijezometri), penetraciono sondiranje (standardna penetracija (SPT), statička penetracija (CPT)).

Ozakonjenje objekata (bespravno izgrađenih)

Ozakonjenje objekata koji su bespravno sagrađeni, podrazumeva da se uradi geotehnički elaborat radi utvrđivanja kvalitete tla u pogledu stabilnosti terena.

Geotehnički elaborat se izrađuje na osnovu postojeće dokumentacije, korišćenjem rezultata koji su u neposrednoj blizini objekta nad kojim se vrši ozakonjenje. Ukoliko to nije slučaj izvode se nova geotehnička istraživanja (sondažno bušenje, uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu, itd.).

Nadgradnja objekata

Kod nadgradnje objekata, geotehnički elaborat ima za cilj da da ocenu nosivosti postojećih temelja u novim uslovima (dodatno opterećenje) i uslovima u tlu nakon nanošenja novog opterećenja. Geotehnički elaborat daje i izveštaj građevinskog inženjera sa statičkim proračunima, globalnom statičkom analizom.

Geotehnički elaborat se izrađuje na osnovu postojeće dokumentacije koja je u neposrednoj blizini objekta nad kojim se vrši nadgradnja. Ukoliko to nije slučaj izvode se geotehnička istraživanja (sondažno bušenje, uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu, itd.).

Projekat istraživanja

Projekat istraživanja sadrži obim geotehničkih radova (terenskih i kabinetskih) koje treba izvesti na lokalitetu za nivo idejnog ili glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta. Projekat se dostavlja nadležnom organu (lokalna samouprava ili Ministarstvo za urbanizam) radi dobijanja dozvole za izvođenje opisanih radova.

Na lokalitetima koji nisu obrađeni postojećim regulacionim ili detaljnim urbanističkim planom radi se Elaborat o inženjerskogeološkim uslovima terena za izradu plana detaljne regulacije.

Sanacija objekata

Za sanacija objekata (kuća, potpornih zidova, itd.), geotehnički elaborat ima za potrebu da ustanovi uzroke u tlu koji su izazvali oštećenja na objektima nad kojima se vrši sanacija (neadekvatna izgradnja objekata ili u naknadno promenjenim uslovima u terenu), načine saniranja tla i preporuku zaštite od daljeg razrušavanja.