Geotehnički elaborat

Geotehnička istraživanja

Geotehnička istraživanja za potrebe izgradnje različitih vrsta objekata (legalizacija, nadgradnja), koja podrazumevaju terenska istraživanja i kabinetske obrade podataka, daju kao rezultat izrađeni geotehnički elaborat.

Terenska istraživanja podrazumevaju:

 • Obilaženje terena (rekognosciranje),
 • Ekspertski izveštaj
 • Istražne radove

Kabinetski rad se bazira na:

 • Prikupljanju, analizi i reinterpretaciji dosadašnjih istraživanja terena za konkretnu lokaciju,
 • Obradi i analizi podataka dobijenih terenskim radovima, reinterpretacilji laboratorijskih opita na uzetim uzorcima tla iz istražnih bušotina,
 • Izrada geostatičkih proračuna: dozvoljeno opterećenje tla (za plitko i duboko fundiranje) i proračuni sleganja.

Sistematizacijom svih ovih podataka geotehanički elaborat daje odgovore na opšta i konkretna pitanja vezana za svojstva, stanja i ponašanja geološke sredine kao i promene pod uticajem različitih građevinskih delatnosti i prirodnih procesa.

Kompletna dokumentacija izvedena terenskim istraživanjima i kabinetskim radovima objedinjena je u geotehnički elaborat.

Stavke Geotehničkog elaborata

Geotehnički elaborat, u svom sastavu, po redosledu, ima prikazano sledeće:

 1. podaci o firmi
 2. licenca izvođača radova sa važećim produžetkom licence izvođača radova
 3. sadržaj geotehničkog elaborata
 4. tekstualni deo
 5. grafički prilozi u kojima se nalazi:
  • Inženjerskogeološka karta
  • Situacija terena
  • Geotehnički preseci terena
  • Geološki profili istražnih bušotina
 6. laboratorijska ispitivanja prikazana u vidu dijagrama u linernoj i semilogaritamskoj podeli kao i u vidu verifikovanog izvestaja o ispitivanju (za akreditovane metode)
 7. geostatički proračuni izvedeni po licenciranim programaima za razne vrste proračuna:
  • proračun dozvoljenog opterećenja tla po pravilniku o tehničkim normativima
  • proračun dozvoljenog opterećenja tla po standardu-Eurocod 7
  • proračun dozvoljenog opterećenja tla po Metodi Terzaghi-a
  • proračun konsolidacionog sleganja temeljnog tla
  • proračun nosivosti šipa po Brinch Hansen-u
  • proračun nosivosti šipa Metodom De Beer-a
  • proračun nosivosti šipa na osnovu opita statičke penetracije
  • proračun nosivosti grupe šipova preko ekvivalentne ploče
  • proračun vremenske konsolidacije
  • program za dimenzionisanje potpornog zida
  • program za dimenzionisanje potporno-obložnog zida sa armirano-betonskom stopom
  • proračun fundiranja na elastičnoj podlozi